دسته‌ها
اخبار

انگشت این قاضی بر نبض دیوان عالی کشور است


هنر دیوان عالی

اد. توجه داشته باشید: به ویژگی روزانه ما به سؤال روز بی اهمیت خوش آمدید!

بر اساس تجزیه و تحلیل داده ها در Empirical SCOTUS، برای دوره 2022، کدام قاضی دیوان عالی بیشترین تعداد را داشت؟

نکته: همانطور که ممکن است تصور کنید، این یک قاضی محافظه کار است که در ا،ریت 96 درصد موارد این دوره بود.

پاسخ را در صفحه بعد ببینید.


منبع: https://abovethelaw.com/2023/07/this-justice-has-his-finger-on-the-pulse-of-the-supreme-court/