دسته‌ها
اخبار

هیچ چیز مانند اجازه دادن به ثروتمندان برای دادن مدال به یکدیگر از قداست دادگاه محافظت نمی کند – همچنین ببینیدقاضی توماس دادگاه عالی را به تریبون جایزه تبدیل کرد: زیرا هیچ چیز مانند اهدای جوایز به ثروتمندان دیوانه “کارمند ،تی” نمی گوید.

این افراد ضعیف بالاتر از رده وزنی خود گاز می گیرند: ببینید آیا دانشکده حقوق شما یکی از افرادی است که بیش از حد عمل می کند.

این یک اقدام ک،ی است که آنها بهتر است نگیرند: شرکت پوکمون گو با یک اقدام طبقاتی تبعیض ، روبرو شده است.

چه ،ی بیش از 0.2% کار می کند. هزینه احتمالی؟: البته یکی از ثروتمندترین انسان-فرزندان روی کره زمین.

شما باید فقط به اسکریپت ،بیده باشید: مواقعی وجود دارد که جناس من، است. امیدواریم دنیس دی. بوسیان درس خود را یاد گرفته باشد.
این افراد ضعیف بالاتر از رده وزنی خود گاز می گیرند: ببینید آیا دانشکده حقوق شما یکی از افرادی است که بیش از حد عمل می کند.

این یک اقدام ک،ی است که آنها بهتر است نگیرند: شرکت پوکمون گو با یک اقدام طبقاتی تبعیض ، روبرو شده است.

چه ،ی بیش از 0.2% کار می کند. هزینه احتمالی؟: البته یکی از ثروتمندترین انسان-فرزندان روی کره زمین.

شما باید فقط به اسکریپت ،بیده باشید: مواقعی وجود دارد که جناس من، است. امیدواریم دنیس دی. بوسیان درس خود را یاد گرفته باشد.


منبع: https://abovethelaw.com/2023/07/nothing-protects-the-sanc،y-of-the-court-quite-like-letting-the-rich-give-each-other-medals-see-also/